فرم عضویت
اطاعات رو خود را وارد کنید


نحوه آشنایی
در کدام یک از بخش های زیر حاضر به انجام فعالیتهای داوطلبانه هستید؟
میزان آشنایی تسلط شما در کدام یک از زیان های خارجه می باشد؟
لطفاً ذکر نمایید چه زمانهای در طول یک هفته می توانید کمک های داوطلبانه داشته باشید؟
(درصورتی که روز مورد نظر را انتخات نکنید ساعات انتخابی ثبت نخواهد شد)
از
تا
از
تا
از
تا
از
تا
از
تا
از
تا
از
تا
برای کمک به بخش مالی حاضرم